เสนอโครงการ (1/3)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ

โรงเรียนสตรีสิริเกศ


ประเภทของโครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ประเภทงบประมาณ

ลักษณะของโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด

จุดมุ่งหมาย (Goal)


วัตถุประสงค์(Purpose)


ผลผลิต/ผลงาน (Output)


กิจกรรม (Activities)


ปัจจัย (Input)

หลักฐานแหล่งพิสูจน์

งบประมาณ

บาท
บาท
บาท
บาท

*โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง